توری Potent 33

توری فایبر گلاس مارامو
۱۳۰گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۳۳ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر