توری Potent 25

توری فایبر گلاس مارامو
۱۳۰گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۲۵ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر