توری Potent 20

توری فایبر گلاس مارامو
۱۳۰گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۲۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر