توری +Potent 100

توری فایبر گلاس مارامو
۱۳۰گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر