توری +Mega 100

توری فایبر گلاس مارامو
۱۶۰ گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر