توری Master pro 200

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵ گرمی
چشمه ۹×۷
عرض ۲۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر