توری Master pro 190

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵ گرمی
چشمه ۹×۷
عرض ۱۹۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر