توری Master pro 180

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵ گرمی
چشمه ۹×۷
عرض ۱۸۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر