توری Master pro 170

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵ گرمی
چشمه ۹×۷
عرض ۱۷۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر