توری Master pro 160

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵ گرمی
چشمه ۹×۷
عرض ۱۶۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر