توری Master pro 150

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵ گرمی
چشمه ۹×۷
عرض ۱۵۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر