توری Master pro 140

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵ گرمی
چشمه ۹×۷
عرض ۱۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر