توری Master pro 130

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵ گرمی
چشمه ۹×۷
عرض ۱۳۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر