توری Master pro 120

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵ گرمی
چشمه ۹×۷
عرض ۱۲۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر