توری Master pro 100

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵ گرمی
چشمه ۹×۷
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر