توری Master A300-500

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۳۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰۰ متر