توری +Master A300

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۳۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر