توری Master A300-1000

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۳۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰۰ متر