توری Master A200-1000

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۲۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰۰ متر