توری Master A100-2000

توری فایبر گلاس مارامو
۷۵گرمی
چشمه ۵×۵
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰۰ متر