توری Elite 180

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۲×۱
عرض ۱۸۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر