توری Elite 170

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۲×۱
عرض ۱۷۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر