توری Elite 140

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۲×۱
عرض ۱۴۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر