توری Elite 100

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۲×۱
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر