توری Cupido 300

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۳۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر