توری Cupido 200

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۲۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر