توری Cupido 100-5000

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰۰۰ متر