توری Cupido 100-2000

توری فایبر گلاس مارامو
۶۰گرمی
چشمه ۳×۳
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰۰ متر